За 10 клас - Информатика

29.05.2012 11:20

Примери върху цикли 

Да се напише програма, която: позволява въвеждане на число N и извежда най-голямата цифра, която се съдържа в записа на числото и броят на цифрите в него.
VAR n,i,broi,chislo,cifra,max : integer;
...
write('vavedi chislo: ');
readln(chislo);

max:=0;
broi:=0;
while chislo<>0 do begin
    cifra:=chislo mod 10;
    chislo:=chislo div 10;

    broi:=broi+1;
    if cifra>max then max:=cifra;
end;
writeln('nai goliamata cifra e ',max);
writeln('broq na cifrite e ',broi);
end;
Да се напише програма която позволява въвеждане на N числа и извежда броят на ненулевите.
VAR chislo,broi,n,i : integer;
...
write('broq na chislata koito shte vavejdate: ');
readln(n);

broi:=0;
for i:=1 to n do begin
  write('vavedi chislo: ');
  readln(chislo);

  if chislo<>0 then broi:=broi+1;
end;
writeln('broq na nenulevite chisla e ', broi);
Да се напише програма която позволява въвеждане на числа до въвеждане на 0 и извежда произведението на отрицателните числа и сумата от ненулевите.
var
chislo, pr, sum:integer;
...
pr:=1;
sum:=0;
WriteLn('Za izvejdane na suma i proizvedenie - vuvedete 0!');
repeat
  WriteLn('Vuvedete chislo: ');
  ReadLn(chislo);

  if chislo<0 then pr:=pr*chislo;
  if chislo<>0 then sum:=sum+chislo;
  WriteLn;
until chislo=0;
WriteLn ('Sumata e: ', sum);
WriteLn ('Proizvedenieto e: ', pr);