За 9 клас - Информатика

31.05.2012 09:53

Цикъл for.ppt (55 kB)

Ще решим Задача 1 чрез цикъл For, но не конкретно за първите три числа, по-големи от x, а за произволен брой такива. Колко ще бъдат те, ще се зададе чрез променливата n в програмата.

 

Program Zad_1b;

Var i,n,x:Integer;

Begin

   Write ('x=');

   ReadLn (x);

    Write ('n=')

    ReadLn (n)

    For i:=1 to n do WriteLn (x+i);

   ReadLn

End.

 

Цикълът For не се използва за индуктивни циклични процеси. Променливата i от примера се нарича управляваща променлива на цикъла и служи за задаване на брой на повторенията на цикъла.