За 9 клас - Информатика

18.04.2012 18:30
Program Primer;
Begin
   write(‘1+2=’);
   writeln(1+2);
   readln;
End.
___________________________________________________________________________________
 
Програма, която въвежда стойностите на реалните променливи a и b и извежда тяхната сума S.
 
Program Suma;
   var a,b,s: real;
Begin
   write(‘vavedete a: ’);
   readln(a);
   write(‘vavedete b: ’);
   readln(b);
       s:=a+b;
   writeln(a, ‘+’ ,b, ‘=’, s:4:2);
   readln;
End.