За 9 клас - Информационни технологии

07.12.2011 13:53

Създаване и редактиране на текст - упражнение

ЗАДАЧА:

  1. Въведете текста:

Квадратни уравнения

Тричлен от вида:

ax2 + bx + c,

където а ≠ 0, b и c са дадени числа, а х е променлива се нарича квадратен тричлен. Числата а, b и с се наричат коефициенти, а харгумент. На всяка стойност на аргумента съответства точно определена стойност на квадратния тричлен.

Корените на квадратния тричлен наричаме корени на квадратното уравнение

ax2 + bx + c = 0.

Броят на корените на квадратното уравнение зависи от стойността на дискриминантата му D = b2 – 4ас. Възможни са следните случаи:

  1. Ако D > 0, квадратното уравнение има два корена: х1 и х2.
  2. Ако D = 0, квадратното уравнение има един двоен корен: х1 = х2.
  3. Ако D < 0, квадратното уравнение няма реални корени.

При D ≥ 0 корените на квадратното уравнение ax2 + bx + c = 0, а ≠ 0, се задават с формулата:

х1,2 = (– b ± Ö( b2 – 4ac)) : (2a)

Когато квадратния тричлен има реални корени х1 и х2, т.е. когато D ≥ 0, той може да се разложи на линейни множители с реални коефициенти:

ax2 + bx + c = а(х – х1)(х – х2).

Ако х1 = х2, т.е. D = 0 имаме:

ax2 + bx + c = а(х – х1)2.

  1. Запазете текста под името mathematics.
  2. Оформете текста като спазвате следните изисквания:
  • Заглавие: несерифен шрифт, размер 16 р, стил: получерен, главни букви, подравняване: центрирано.
  • Основен текст: серифен шрифт, размер: 12 р, стил: нормален, подравняване: двустранно

ВАЖНО:

Серифен шрифт: Times New Roman, Courier New, Georgia

Несерифен шрифт: Arial, Tahoma, Verdana